پژوهش

روزمه پژوهشی

تحقیقات اینجانب به صورت پایه ای و مفهومی بر روی مدل سازی تحلیلی و عددی مسایل مختلف در دینامیک سیالات (سیالات نیوتنی، غیر نیوتنی، میکرو سیالات، نانوسیالات، سیالات ویسکوالاستیک، مخطوط ها) به تنهایی یا به همراه انتقال جرم و با توجه ویژه به چندفازی بودن و ماده متخلخل و در حضور اثرات فیزیکی مختلف مانند مغناطیس، واکنش شیمیایی، تشعشع، تولید یا جذب حرارت داخلی و اثرات سورت و دوفور تمرکز دارد. این نوع پژوهش ها در مسایل مختلف مهندسی کاربرد دارند. در حال حاضر اینجانب به بحث برهمکنش سازه و سیال و تاثیر آن بر انتقال حرارت، فرآیندهای ذوب و انجماد، گیرش نانوذرات و طراحی سیستم های نانو/میکرو الکترومکانیک توجه ویژه دارم. در زمینه نانوسیالات نیز بر مکانیزم های انتقال حرارت میان نانوذرات و مکانیزم های موثر بر انتقال جرم نانوذرات توجه دارم. اینجانب با تغییر روش های عدی و اعمال آنها بر مدل فیزیکی و ارایه معادلات حاکم جدید برای پدیده های نوین سعی در حل مسایل دارم. در صورتی که بتوان حل تحلیلی برای برخی مسایل ساده یافت این نوع حل ها نیز مورد توجه است. اینجانب مسایل تحقیقاتی در رشته های مهندسی مکانیک، شیمی، سیستم های الکترومکانیکی و ریاضی را در برخی شاخه ها ارایه می نمایم و با درگیر نمودن آنها با مسایل موجود سعی در پیشبرد توانایی شبیه سازی مسایل مهندسی دارم. اینجانب با اساتید و دانشجویان مختلف در ایران و جهان تعامل دارم درنتیجه ی تعامل علمی با همکاران، از یک طرف به سمت حل مسایل موجود و مواجهه با مسایل جدیدتر پیش می روم و از طرف دیگر با روش های حل و کاربردهای مسایل آشنا می شوم.  اینجانب اعتقاد دارم که مدل سازی ریاضی پدیدها و ایجاد پل میان پدیده های فیزیکی کلید درک پدیده های انتقال حرارت و جرم است.

 زمینه های پژوهش

 • سیستم های چندفازی مخلوط سیال-ذره
 • مدل سازی نانوسیالات
 • پدیده های انتقال در محیط متخلخل
 • انتقال حرارت و جرم
 • برهمکنش سیال و سازه و تاثیر آن بر انتقال حرارت
 • مدل سازی فرآینده های ذوب و انجماد
 • هیدرودینامیک و مغناطیس
 • فیلتراسیون نانو ذرات
 • مسایل لایه مرزی و انتقال حرارت و جرم در لایه مرزی
 • نانو/میکرو الکترو مکانیکال سیستم
 • بهینه سازی هوشمند

 دستاوردهای پژوهشی

 • پژوهشگر برتر دانشگاه شهید چمران اهواز در خوزستان

(امکان نامزدی: هرچهار سال یکبار) (۱۳۹۱)

 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

(امکان نامزدی: هرچهار سال یکبار) (۱۳۹۲)

عناوین برخی پروژه های پایان نامه تحصیلات تکمیلی خاتمه یافته:

 1. مدل‌سازی فیلتراسیون نانوریزگردها در میکروفیلترهای لیفی نازک
 2. مطالعه تجربی استفاده از یک طرح جدید برای لوله های رایزر برای افزایش انتقال حرارت بین آب و صفحه جاذب به منظور افزایش بازده کلکتور دو منظوره
 3. مدلسازی انتقال حرارت در نانوریز تورینه ها: یک محیط متخلخل سه گانه
 4. مدلسازی انتقال حرارت همبسته بر همکنش– سیال سازه درون یک محفظه بسته ‌پرشده از نانو‏سیال حاوی پره انعطاف پذیر نوسانگر
 5. مکانیزم‌های انتقال نانوذرات در رژیم جریان آرام درون یک حفره
 6. تاثیر جریان لغزشی در اثر ابعاد کوچک روی افت فشار در نانوفیلترهای لیفی نازک
 7. مدلسازی ذوب و انجماد مواد تغییر فاز دهنده بهبودیافته با نانوذرات در یک محفظه بسته با استفاده از روش شبکه شکل پذیر
 8. طراحی و ساخت دستگاه آزمون پایداری نانوسیال­ها به همراه سنتز و بررسی رسانش حرارتی یک نانوسیال
 9. امکان سنجی استفاده از نانوذرات در امر سایش و فرسایش قطعات
 10. مدلسازی انتقال حرارت همبسته مگنتو هیدرودینامیک پتاسیم مذاب بر روی یک لوله حرارتی در جریان جابجایی آرام
 11. مدلسازی جذب حرارت با استفاده از لوله­های حرارتی مغروق در مواد تغییر فاز دهنده بهبودیافته با نانوذرات

برای دسته بندی و جزئیات برخی پژوهش های بین المللی اینجا را کلیک کنید.

لیست برخی مقالات چاپ شده بین المللی:

 1. Noghrehabadi, A., Pourrajab, R., & Ghalambaz, M. (2012). Effect of partial slip boundary condition on the flow and heat transfer of nanofluids past stretching sheet prescribed constant wall temperature. International Journal of Thermal Sciences, 54, 253-261 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 2. Noghrehabadi, A., Behseresht, A., Ghalambaz, M., & Behseresht, J. (2013). Natural-convection flow of nanofluids over vertical cone embedded in non-Darcy porous media. Journal of thermophysics and heat transfer, 27(2), 334-341 (Publisher: The American Institute of Aeronautics and Astronautics). Download as pdf
 3. Noghrehabadi, A., Pourrajab, R., & Ghalambaz, M. (2013). Flow and heat transfer of nanofluids over stretching sheet taking into account partial slip and thermal convective boundary conditions. Heat and Mass Transfer, 49(9), 1357-1366 (Publisher: Springer). Download as pdf
 4. Noghrehabadi, A., Eslami, M., & Ghalambaz, M. (2013). Influence of size effect and elastic boundary condition on the pull-in instability of nano-scale cantilever beams immersed in liquid electrolytes. International Journal of Non-Linear Mechanics, 52, 73-84 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 5. Noghrehabadi, A., Saffarian, M. R., Pourrajab, R., & Ghalambaz, M. (2013). Entropy analysis for nanofluid flow over a stretching sheet in the presence of heat generation/absorption and partial slip. Journal of Mechanical Science and Technology, 27(3), 927-937 (Publisher: Springer). Download as pdf
 6. Yazdanpanahi, E., Noghrehabadi, A., & Ghalambaz, M. (2013). Balance dielectric layer for micro electrostatic switches in the presence of capillary effect. International Journal of Mechanical Sciences, 74, 83-90 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 7. Yazdanpanahi, E., Noghrehabadi, A., & Ghalambaz, M. (2014). Pull-in instability of electrostatic doubly clamped nano actuators: Introduction of a balanced liquid layer (BLL). International Journal of Non-Linear Mechanics, 58, 128-138 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 8. Noghrehabadi, A., Ghalambaz, M., & Samimi, A. (2013). Approximate solution of laminar thermal boundary layer over a thin plate heated from below by convection. Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering, 2(2), 45-57 (Publisher: ISC-Tarbiat Dabir University). Download as pdf
 9. Noghrehabadi, A., Ghalambaz, M., Izadpanahi, E., & Pourrajab, R. (2014). Effect of magnetic field on the boundary layer flow, heat, and mass transfer of nanofluids over a stretching cylinder. Journal of Heat and Mass Transfer Research (JHMTR), 1(1), 9-16 (Publisher: ISC-Semnan University). Download as pdf
 10. Ghalambaz, M., & Noghrehabadi, A. (2014). Effects of heat generation/absorption on natural convection of nanofluids over the vertical plate embedded in a porous medium using drift-flux model. Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering, 3(2), 113-123 (Publisher: ISC-Tarbiat Dabir University). Download as pdf
 11. Noghrehabadi, A., Ghalambaz, M., & Ghanbarzadeh, A. (2012). A new approach to the electrostatic pull-in instability of nanocantilever actuators using the ADM–Padé technique. Computers & Mathematics with Applications, 64(9), 2806-2815 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 12. Ghalambaz, M., Noghrehabadi, A., & Ghanbarzadeh, A. (2014). Natural convection of nanofluids over a convectively heated vertical plate embedded in a porous medium. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 31(2), 413-427 (Printed in Brazil). Download as pdf
 13. Noghrehabadi, A., Ghalambaz, M., & Ghanbarzadeh, A. (2012). Buckling of multi wall carbon nanotube cantilevers in the vicinity of graphite sheets using monotone positive method. Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering, 1(2), 89-98 (Publisher: ISC-Tarbiat Dabir University). Download as pdf
 14. Noghrehabadadi, A., Ghalambaz, M., & Ghanbarzadeh, A. (2012). Heat transfer of magnetohydrodynamic viscous nanofluids over an isothermal stretching sheet. Journal of Thermophysics and Heat Transfer, 26(4), 686-689 (Publisher: The American Institute of Aeronautics and Astronautics). Download as pdf
 15. Noghrehabadia, A., Ghalambaza, M., Ghalambazb, M., & Ghanbarzadeha, A. (2012). Comparing thermal enhancement of Ag-water and SiO2-water nanofluids over an isothermal stretching sheet with suction or injection. Parameters, 1, e2 (Publisher: ISC-Tarbiat Dabir University). Download as pdf
 16. Ghalambaz, M., Noghrehabadi, A., Ghalambaz, M., Abadyan, M., Beni, Y. T., Abadi, M. N., & Abadi, M. N. (2011). A new solution for natural convection about a vertical cone embedded in porous media prescribed wall temperature using, power series-Pade. Procedia Engineering, 10, 3741-3749 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 17. Noghrehabadi, A., Ghalambaz, M., Bern, Y. T., Abadyan, M., Abadi, M. N., & Abadi, M. N. (2011). A new solution on the buckling and stable length of multi wall carbon nanotube probes near graphite sheets. Procedia Engineering, 10, 3725-3733 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 18. Noghrehabadi, A., Izadpanahi, E., & Ghalambaz, M. (2014). Analyze of fluid flow and heat transfer of nanofluids over a stretching sheet near the extrusion slit. Computers & Fluids, 100, 227-236 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 19. Zargartalebi, H., Ghalambaz, M., Noghrehabadi, A., & Chamkha, A. (2015). Stagnation-point heat transfer of nanofluids toward stretching sheets with variable thermo-physical properties. Advanced Powder Technology 26 (2015) 819–۸۲۹ (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 20. Ghalambaz, M., Noghrehabadi, A., Abadyan, M., Beni, Y. T., Abadi, A. R. N., & Abadi, M. N. (2011). A new power series solution on the electrostatic pull-in instability of nano cantilever actuators. Procedia Engineering, 10, 3708-3716 (Publisher: Elsevier).Download as pdf
 21. Ghalambaz, M., Noghrehabadi, A., Abadyan, M., Beni, Y. T., Abadi, A. R. N., & Abadi, M. N. (2011). A deflection of nano-cantilevers using monotone solution. Procedia Engineering, 10, 3717-3724.(Publisher: Elsevier) Download as pdf
 22. Ghalambaz, M., Behseresht, A., Behseresht, J., & Chamkha, A. (2015). Effects of nanoparticles diameter and concentration on natural convection of the Al 2 O 3–water nanofluids considering variable thermal conductivity around a vertical cone in porous media. Advanced Powder Technology, 26(1), 224-235 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 23. Ghalambaz, M., Izadpanahi, E., Noghrehabadi, A., & Chamkha, A. (2014). Study of the boundary layer heat transfer of nanofluids over a stretching sheet: Passive control of nanoparticles at the surface. Canadian Journal of Physics, 93(999), 1-9 (Publisher: CRC Press). Download as pdf
 24. Zaraki, A., Ghalambaz, M., Chamkha, A. J., Ghalambaz, M., & De Rossi, D. (2015). Theoretical analysis of natural convection boundary layer heat and mass transfer of nanofluids: Effects of size, shape and type of nanoparticles, type of base fluid and working temperature. Advanced Powder Technology 26 (2015) 935–۹۴۶(Publisher: Elsevier). Download as pdf
 25. Ghalambaz, M., Sheremet, M. A., & Pop, I. (2015). Free Convection in a Parallelogrammic Porous Cavity Filled with a Nanofluid Using Tiwari and Das’ Nanofluid Model PLoS ONE 10(5): e0126486 (Publisher: PLOSONE). Download as pdf
 26. Noghrehabadi, A., Salamat, P., & Ghalambaz, M. (2015). Integral treatment for forced convection heat and mass transfer of nanofluids over linear stretching sheet. Applied Mathematics and Mechanics, 36(3), 337-352 (Publisher: Springer). Download as pdf
 27. Zargartalebi, H., Noghrehabadi, A., Ghalambaz, M., & Pop, I. (2015). Natural Convection Boundary Layer Flow over a Horizontal Plate Embedded in a Porous Medium Saturated with a Nanofluid: Case of Variable Thermophysical Properties. Transport in Porous Media, 107(1), 153-170 (Publisher: Springer).Download as pdf
 28. Yazdanpanahi, E., Noghrehabadi, A., & Ghalambaz, M. (2014). Effect of Dielectric-Layer on the Stress Field of Micro Cantilever Beams at the Onset of Pull-In Instability. Journal of Mechanics, 30(1), 49 (Publisher: Cambridge). Download as pdf
 29. Ghalambaz, M., Ghalambaz, M., & Edalatifar, M. Nonlinear oscillation of nanoelectro-mechanical resonators using energy balance method: considering the size effect and the van der Waals force. Applied Nanoscience, 6(3) (2016) 309-317 (Publisher: Springer). Download as pdf
 30. Ghalambaz, M., Ghalambaz, M., & Edalatifar, M. (2016). A new analytic solution for buckling of doubly clamped nano-actuators with integro differential governing equation using Duan–Rach Adomian decomposition method. Applied Mathematical Modelling, 40(15), 7293-7302 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 31. Sabour, M., & Ghalambaz, M. (2016). Natural convection in a triangular cavity filled with a nanofluid-saturated porous medium using three heat equation model. Canadian Journal of Physics, 94(6) , 604-615 (Publisher: NRC Research Press). Download as pdf
 32. Ghalambaz, M., Sabour, M., & Pop, I. (2016). Free convection in a square cavity filled by a porous medium saturated by a nanofluid: Viscous dissipation and radiation effects. Engineering Science and Technology, an International Journal,  doi:10.1016/j.jestch.2016.02.006 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 33. Jamesahar, E., Ghalambaz, M., & Chamkha, A. J. (2016). Fluid–solid interaction in natural convection heat transfer in a square cavity with a perfectly thermal-conductive flexible diagonal partition. International Journal of Heat and Mass Transfer, 100, 303-319 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 34. Pop, I., Ghalambaz, M., & Sheremet, M. (2016). Free convection in a square porous cavity filled with a nanofluid using thermal non equilibrium and buongiorno models. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 26(3/4), 671-693 (Publisher: Emerald). Download as pdf
 35. Zargartalebi, H., Ghalambaz, M., Noghrehabadi, A., & Chamkha, A. J. (2016). Natural convection of a nanofluid in an enclosure with an inclined local thermal non-equilibrium porous fin considering Buongiorno’s model. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 70(4), 432-445 (Publisher: Taylor & Francis). Download as pdf
 36. Mehryan, S.A.M, Ghalambaz, M., Ismael, M. A., & Chamkha, A. J. (2017). Analysis of fluid-solid interaction in MHD natural convection in a square cavity equally partitioned by a vertical flexible membrane. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 424, 161–۱۷۳ (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 37. Ghalambaz, M., Jamesahar, E., Ismael, M. A., & Chamkha, A. J. (2017). Fluid-structure interaction study of natural convection heat transfer over a flexible oscillating fin in a square cavity. International Journal of Thermal Sciences, 111, 256-273 (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 38. Ghalambaz, M., Chamkha, A.J., Ghalambaz, M., & Edalatifar, M. (2016). Dynamic pull-in instability of nano-actuators in the presence of a dielectric layer. The Quarterly Journal of Optoelectronical Nanostructures 1(2) 9-30 (ISC). Download as pdf
 39. Ghalambaz, M., Ghalambaz, M., & Edalatifar, M. (2015). Buckling analysis of cantilever nanoactuators immersed in an electrolyte: A close form solution using Duan-Rach modified Adomian decomposition method . Journal of Applied and Computational Mechanics,  ۱(۴), ۲۰۷-۲۱۹ (Publisher: Shahid Chamran University of Ahvaz). Download as pdf
 40. Chamkha, A.J., Doostanidezfuli, A., Izadpanahi, E., & Ghalambaz, M. (2016). Phase-change heat transfer of single/hybrid nanoparticles-enhanced phase-change materials over a heated horizontal cylinder confined in a square cavity. Advanced Powder Technology, 28, 385–۳۹۷٫ (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 41. Ghalambaz, M., Hendizadeh, H., Zargartalebi, H., & Pop, I. (2016). Free convection in a square cavity filled with a tridisperse porous medium. Transport in Porous Media,  ۱۱۶:۳۷۹–۳۹۲٫ (Publisher: Springer). Download as pdf
 42. Ghalambaz, M., Doostanidezfuli, A., Zargartalebi, H., & Chamkha, A.J. (2017). MHD phase change heat transfer in an inclined enclosure: Effect of a magnetic field and cavity inclination. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 71(1), 91–۱۰۹ (Publisher: Taylor and Francis). Download as pdf
 43. Ghalambaz, M., Doostani, A., Izadpanahi, E., & Chamkha, A. J. (2017). Phase-change heat transfer in a cavity heated from below: The effect of utilizing single or hybrid nanoparticles as additives. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 72, 104–۱۱۵٫ (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 44. Zargartalebi, H., Ghalambaz, M., Khanafer, K., & Pop, I. (2017). Unsteady conjugate natural convection in a porous cavity boarded by two vertical finite thickness walls. International Communications in Heat and Mass Transfer, 81, 218-228. (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 45. Doostani, A., Ghalambaz, M., & Chamkha, A. J. (2017). MHD natural convection phase-change heat transfer in a cavity: analysis of the magnetic field effect. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39, 2831–۲۸۴۶. (Publisher: Springer). Download as pdf
 46. Mehryan, S. A. M., Chamkha, A. J., Ismael, M. A., & Ghalambaz, M. Fluid–structure interaction analysis of free convection in an inclined square cavity partitioned by a flexible impermeable membrane with sinusoidal temperature heating. Meccanica, 52, 2685-2703. (Publisher: Springer). Download as pdf
 47. Noghrehabadi, A., Mirzaei, R., Ghalambaz, M., Chamkha, A., & Ghanbarzadeh, A. (2017). Boundary layer flow heat and mass transfer study of Sakiadis Flow of Viscoelastic Nanofluids Using Hybrid Neural Network-Particle Swarm Optimization (HNNPSO). Thermal Science and Engineering Progress, 4, 150-159. (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 48. Mehryan, S. A. M., Kashkooli, F. M., Ghalambaz, M., & Chamkha, A. J. (2017). Free convection of hybrid Al2O3-Cu water nanofluid in a differentially heated porous cavity. Advanced Powder Technology, 28(9), 2295-2305. (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 49. Chamkha, A. J., Rashad, A. M., Mansour, M. A., Armaghani, T., & Ghalambaz, M. (2017). Effects of heat sink and source and entropy generation on MHD mixed convection of a Cu-water nanofluid in a lid-driven square porous enclosure with partial slip. Physics of Fluids, 29(5), 052001. (Publisher: AIP). Download as pdf
 50. Sabour, M., Ghalambaz, M., & Chamkha, A. (2017). Natural convection of nanofluids in a cavity: criteria for enhancement of nanofluids. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 27(7), 1504-1534. (Publisher: Emerald). Download as pdf
 51. Ghalambaz, M., Doostani, A., Chamkha, A. J., & Ismael, M. A. (2017). Melting of Nanoparticles-Enhanced Phase-Change Materials in an Enclosure: Effect of Hybrid Nanoparticles. International Journal of Mechanical Sciences, 134, 85-97. (Publisher: Elsevier). Download as pdf
 52. Zargartalebi, H., Ghalambaz, M., Sheremet, M. A., & Pop, I. (2017). Unsteady free convection in a square porous cavity saturated with nanofluid: the case of local thermal nonequilibrium and Buongiorno’s mathematical models. Journal of Porous Media, 20(11).(Publisher: Begellhouse USA). Download as pdf
 53. Tahmasebi, A., Mahdavi, M., & Ghalambaz, M. (2018). Local thermal nonequilibrium conjugate natural convection heat transfer of nanofluids in a cavity partially filled with porous media using Buongiorno’s model. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 73(4), 254-276. (Publisher: Taylor and Francis). Download as pdf
 54. Mehryan, S.A.M., Ghalambaz, M. and Izadi, M., (2018). Conjugate natural convection of nanofluids inside an enclosure filled by three layers of solid, porous medium and free nanofluid using Buongiorno’s and local thermal non-equilibrium models. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, pp.1-21. (Publisher: Springer). Download as pdf
با قدرت وردپرس فارسی - فارسی سازی : آرتاباز