مراحل انجام پروژه پایان نامه

مرحله پیش نیاز:

۱- انتخاب موضوع

۲- آشنایی با سبک پایان نامه های کارشناسی ارشد

۳- آشنایی با فیزیک موضوع و معادلات پایه ای حاکم بر جریان سیالات و انتقال حرارت

۴- آشنایی با فرآیند کار بر روی معادلات و تبدیل آنها به شکل های جامع

۵- انجام تکالیف عمومی مرتبط با موضوع مرحله ۴

۶- انجام تکالیف تخصصی مرتبط با موضوع مرحله ۴

 

* برای ورود به مرحله اجرای پروژه، انجام و تایید مرحله پیش نیاز و اخذ تایید استاد راهنما الزامی است.

 

مراحل اجرای پروژه:

فاز اول: مدلسازی موضوع

۱- تبیین هندسه و استخراج معادلات حاکم بر موضوع

۲- عمومی سازی معادلات حاکم بر هندسه مورد بررسی

۳- سازگاری معادلات عمومی با فیزیک و استخراج معادلات حالت

۴- آماده سازی و جمع بندی مدلسازی

 

فاز دوم: آشنایی و کار با نرم افزارهای مورد نیاز

۱- آشنایی مقدماتی با حلگرهای عددی و انتخاب حلگر به پیشنهاد استاد راهنما

۲- آشنایی مقدماتی با یک نرم افزار ترسیم نتایج به صورت گرافیکی

۳- آشنایی با نحوه استخراج نتایج از پژوهش های پیشین

 

فاز سوم: حل و  اعتبار سنجی

۱- آشنایی با فرآیند اعتبار سنجی و حل برخی مدلسازی­های موجود در پیشینه پژوهش

۲- بررسی استقلال حل از شبکه محاسباتی برای انجام اعتبارسنجی و مقایسه با پژوهش های پیشین

۳- حل معادلات به دست آمده در فاز یک پایان نامه و انجام اعتبار سنجی

 

فاز چهارم: بحث و استخراج نتایج

۱- استخراج نتایج در راستای اثبات فرضیات پژوهش

۲- استخراج نتایج تکمیلی در راستای اهداف پژوهش

۳- بحث های تکمیلی

 

فاز پنجم: نگارش پایان نامه

۱- توافق بر فصل بندی و نحوه ارایه نتایج در پایان نامه

۲- جمع بندی و نگارش پایان نامه

 

فاز ششم: انجام اصلاحات و دفاع از پایان نامه

۱- مطالعه نهایی پایان نامه توسط استاد راهنما

۲- اعمال نتایج اصلاحی استاد راهنما در پایان نامه

۳- پیگیری مراحل دفاع از پایان نامه و ساخت پاورپوینت دفاعیه

 

?>